voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt.  Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze voorwaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SterrenStraal aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.  Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW en exclusief verzending.  Verzending in België is mogelijk via Bpost en dit op kosten van de koper.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SterrenStraal niet.  SterrenStraal is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.  Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via de contactopties op onze website.  Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SterrenStraal.  SterrenStraal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

Alle info en oefeningen aangeleerd door een trainer van SterrenStraal zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik en mogen niet worden verspreid zonder de schriftelijke toestemming van SterrenStraal.  Gun je iemand anders dezelfde inzichten, verwijs hen dan door naar SterrenStraal.

Artikel 4: Workshops

Bij inschrijving voor een workshop, wandeling of lessenreeks dient steeds een voorschot betaald te worden.  Het volledige bedrag dient volledig betaald te zijn, ten laatste bij aanvang van de workshop/lessenreeks.  Bij annulatie door SterrenStraal wordt dit bedrag terug gestort.  Bij annulatie of vroegtijdig stoppen van een workshop of lessenreeks door de klant, wordt er geen terugbetaling gedaan, noch in baar geld, noch in de vorm van een waardebon.

Alle info en oefeningen aangeleerd door een trainer van SterrenStraal zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik en mogen niet worden verspreid zonder de schriftelijke toestemming van SterrenStraal.  Gun je iemand anders dezelfde inzichten, verwijs hen dan door naar SterrenStraal.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

SterrenStraal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshops en trainingen.

Deelname aan coachingtrajecten, trainingen, workshops is steeds op eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Artikel 6: Geheimhouding

Alle info en oefeningen aangeleerd door een trainer van SterrenStraal zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt.

Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Gun je iemand anders dezelfde inzichten, verwijs hen dan door naar SterrenStraal.

Artikel 7: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eens een bestelling geplaatst wordt deze zo snel mogelijk klaargemaakt. Uw bestelling wordt verstuurd na ontvangst van uw betaling.  De leveringstermijn is afhankelijk van B-post en de kosten zijn steeds ten laste van de koper.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 7 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 7 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant SterrenStraal, Dwarsstraat 41, 3520 Zonhoven, België, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan SterrenStraal heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan SterrenStraal, Dwarsstraat 41, 3520 Zonhoven, België.  De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.  Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt SterrenStraal zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant.  Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden kunnen worden teruggenomen.  Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal SterrenStraal de ontvangen betaling, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 7 kalenderdagen nadat SterrenStraal alle goederen heeft teruggekregen.  De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten

Artikel 9: Privacy

SterrenStraal respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving.  De door u meegedeelde persoonsgegevens (met name uw naam, adres, e-mailadres, etc) zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling.  Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.